Daň za psa

Daň za psa

Hoci dane nie sú práve pozitívne vnímanou témou, sú súčasťou našich životov a rovnako životov našich štvornohých miláčikov. Daň za psa v roku 2019 prešla niekoľkými zmenami a my sme pre vás spracovali všetky podstatné informácie, krok za krokom, ako, kde a kedy sa platí daň za psa v roku 2019.

Daň za psa

Daň za psa upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Stručný, základný popis nájdete priamo v tretej časti, v § 22 – § 29. Dozviete sa napríklad, že predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Či už ste fyzická osoba alebo právnická osoba v oboch prípadoch ste daňovníkom. To znamená, že ste vlastníkom alebo držiteľom psa a máte povinnosť uhradiť daň za psa, podľa príslušnej sadzby obce, kde je pes chovaný. Sadzba dane sa určuje za jedného psa na kalendárny rok. Ak teda vlastníte viac psíkov, daň zaplatíte za každého z nich.

Výnimku majú psy, ktoré sú chované na vedecké a výskumné účely, sú umiestnené v útulku zvierat, ako aj pes, ktorý má špeciálny výcvik a vlastní ho alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Nerešpektovať zákon, ktorý daň za psa upravuje, rozhodne neodporúčame. Riskujete tak nemalú finančnú pokutu, ktorá siaha až do 3000 € a tomu sa viete veľmi jednoducho vyhnúť. Stačí sa riadiť týmito jednoduchými krokmi a žiadna pokuta vám nehrozí.

1 krok: Dodržiavajte povinnosti v správnom čase

Poďme pekne po poriadku. Stali ste sa novým majiteľom psa a okrem radosti z nového člena vás čaká aj zopár povinností, jednou z nich je prihlásenie psa na miestnom obecnom/mestskom úrade. Ak chováte psíka v Bratislave, prihlásite psa do evidencie príslušnej mestskej časti.

Do evidencie mestského/obecného úradu, či mestskej časti je potrebné nahlásiť psa do 90 dní, od nadobudnutia, či držania psa v danej lokalite. Čiže ak sa sťahujete, v prvom rade psa v pôvodnej lokalite odhlásite a do 90 dní nahlásite v novom meste, či v obci. Na stránkach mesta/obce nájdete tlačivá na evidenciu psa. Pre príklad si môžete pozrieť toto tlačivo.

Do 30 dní vám vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie na predpísanom tlačive odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Pre bližšie vysvetlenie, daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane, čiže keď pes dosiahol vek 6 mesiacov.

Na tlačive daňového priznania za psa vypíšete potrebné údaje o vás i o vašom štvornohom priateľovi:

  • Osobné údaje fyzickej a právnickej osoby (meno a priezvisko/názov spoločnosti, rodné číslo/IČO, trvalé bydlisko/sídlo firmy, telefónne číslo, email)
  • Základ dane (počet prihlásených psov)
  • Evidenčné číslo psa
  • Adresa, kde je váš pes chovaný
  • Vek psa
  • Plemeno psa
  • Miesto držania psa (byt/rodinný dom/objekt na podnikanie…)
  • Účel držania psa (služobný alebo domáci pes, prípadne pes určený na zvláštne účely, napr. záchranársky pes a pod.)
  • Dátum vzniku daňovej povinnosti

2. krok: Určenie sadzby dane za psa

Každého z vás určite zaujíma výška dane za psa. Ceny nie sú jednotné a rozdiely sú aj v stovkách eur, preto sme zisťovali výšku dane vo viacerých slovenských mestách. V tabuľke nájdete aktuálnu výšku dane za kalendárny rok 2019.

MestoRodinný domBytPodnikatelia
Bratislava 5-50 € 10-67 € 0-400 €
Banská Bystrica 18 € 36 € -
Košice 10 € 40 € -
Prešov 16 € 66 € 66 €
Trenčín 12 € 30 € 12 €
Trnava 9,95 € 33,19 € 49,79 €
Nitra 7 € 50 € 7 €
Žilina 5 € 40 € 100 €

Daň za psa v Bratislave

V Bratislave sa stretnete taktiež s odlišnou výškou dane za psa aj v jednotlivých mestských častiach. Prehľad nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Mestská časťRodinný domBytPodnikatelia
Čunovo 10 € 10 € 35 €
Devín 5,20-14 € 5,20-14 € 77,50 €
Devínska Nová Ves 42 € 7 € 93 €
Dúbravka 35 € 10 € 35 €
Jarovce 10 € 10 € 10 €
Karlova Ves 33,20 € 3,30 € 33,20 €
Lamač 33 € 5 € 33 €
Nové Mesto 25-50 € 25-50 € 10 €
Petržalka 34-67 € 17 € 34-67 €
Podunajské Biskupice 40 € 10 € 50 €
Rača 40 € 10 € 20 €
Rusovce 15 € 15 € 15 €
Ružinov 40 € 16,60 € 40 €
Staré Mesto 20-40 € 40 € 400 €
Vajnory 25 € 10 € 65 €
Vrakuňa 40 € 8,50 € 40 €
Záhorská Bystrica 20-30 € 10-15 € 35 €

3. krok: Povinnosť platby dane za psa

V roku 2018 došlo k podstatnej zmene v otázkach samotnej platby dane. Kedysi ste museli daň zaplatiť do konca januára nasledujúceho kalendárneho roka, teraz to už však neplatí. Po novom daň za psa uhradíte až na základe doručeného rozhodnutia s uvedenou splatnosťou.

Príslušný obecný/mestský úrad, či mestská časť vám na základe podaného daňového priznania určí výšku dane, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Všeobecne záväzné nariadenia môže dovoľovať aj platbu v mesačných splátkach, taktiež sa môže stať, že daň nižšiu ako 5 € nebude nutné zaplatiť. Vždy to však závisí od všeobecne záväzných nariadení príslušnej lokality.

Ak daňová povinnosť vznikla počas zdaňovacieho obdobia, za obdobie od vzniku daňovej povinnosti až do konca kalendárneho roka budete platiť pomernú časť dane.

Všetky dodatočné otázky môžete smerovať priamo na obecné/mestské úrady, či mestské časti. Na internetových stránkach nájdete kontakt priamo na oddelenie, ktoré vám poskytne bližšie informácie.

zdroj: https://domadoma.sk/dan-za-psa/

Pridajte komentár